Header_grupp_1920x682

Integritetspolicy

Hagblomkoncernen värnar om din personliga integritet och genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter.
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd.

 

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Hagblomkoncernen. org.nr 556593-9153, är personuppgiftsansvarig.

 

Vilka personuppgifter behandlar Hagblomkoncernen?

De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss
via vårt kontaktformulär.
Personuppgifter som du har lämnat till oss: När du vill att vi skall lämna en offert för ett måleri eller golv arbete, kommer du att lämna viss information om dig till oss. Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar, t.ex. när du varit i kontakt med oss via någon av våra många kanaler eller om du besökt något av våra bolag. Informationen du lämnar kan vara till exempel ditt namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning m.m. Om du besöker vår hemsida kan vi även komma att automatiskt samla in personuppgifter via hemsidan, till exempel information om din IP-adress.

 

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

All insamling och behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera och fullgöra våra åtaganden gentemot dig, förbättra våra tjänster och kommunicera dessa till dig samt för att tillvarata våra rättigheter och uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal. För att kunna fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtal ingås behandlar vi följande personuppgifter för följande ändamål:

Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att kunna kommunicera med dig som kund. Vårt berättigade av att behandla dina personuppgifter är att vi vill kommunicera med dig som kund.
Vårt berättigade av att behandla dina personuppgifter är för att kunna fullgöra vårt avtal i förhållande till kunden och genomföra aktuellt arbete.
För följande ändamål behandlar vi följande personuppgifter om du har lämnat samtycke till det:
Vi behandlar även dina uppgifter i den mån behandlingen är nödvändig för att följa tillämplig lagstiftning, myndighetsbeslut och eventuella andra rättsliga förpliktelser. Till exempel sparar vi uppgifter om ditt avtal med oss i den utsträckning det är nödvändigt för att följa gällande bokföringslag.

Dina personuppgifter behandlas i olika system som samkörs.

 

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av bolaget. Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning s.k. personuppgiftsbiträden. Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till tredje person om t.ex. en underleverantör anlitas.

Bolaget använder externa leverantörer för olika ändamål t.ex. datalagring eller annan datahantering, betalningstjänster, distribution av varor eller information, tryck, marknadsföring eller analyser. I dessa fall har leverantören ingen egen rätt att använda eventuella personuppgifter och bolaget ingår avtal om personuppgiftsbehandling med leverantören.
Vi kan komma att lämna ut ditt personnummer och ekonomisk information till kreditföretag för kreditupplysning.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har redundanta brandväggar med intelligenta intrångsskydd som skyddar mot externa hot för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Fysisk tillgång till data är skyddad via diversifierade skalskydd där endast behörig personal har tillträde och om data flyttas utanför vårt datacenter för säkerhetskopiering, krypteras informationen. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera all information i enlighet med gällande lagar, regler och policies. Endast de personer som behöver tillgång till system där personuppgifterna lagras ges tillgång och all data är skyddat med accessregler. Analyser genomförs regelbundet, både internt och externt, för att identifiera och korrigera eventuella sårbarheter.

Vi och våra samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EES. I de fall informationen behandlas utanför EES görs detta endast i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Beroende på vilket ändamål som ligger till grund för en viss behandling av dina personuppgifter sparar bolaget dina personuppgifter under olika lång tid. Vi sparar inte dina uppgifter längre än vad vid har rätt till enligt dataskyddslagstiftning, annan relevant lagstiftning, regler och riktlinjer från olika myndigheter eller rekommendationer från branschorgan. Nedan har vi listat några exempel på hur länge vi sparar dina personuppgifter.

När du har köpt våra produkter eller tjänster sparar vi som utgångspunkt dina uppgifter så länge kundförhållandet består och ibland längre för att fullgöra
förpliktelser i lag eller avtal.

För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information som krävs enligt sådan lag om vårt avtal med dig i sju år.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

 

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Du har också rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.
Du behöver aldrig lämna dina personuppgifter till bolaget men för det fall du inte gör det kan vi oftast inte ingå eller fullgöra avtal med dig.

 

Kontaktinformation

Du kan få mer information om vilka behandlingar bolaget gör beträffande just dina personuppgifter om du vänder dig till Hagblomgruppen med en skriftlig begäran:

Hagblomgruppen AB
Box 812
391 28 Kalmar
Eller via mail till: info@hagblomgruppen.nu

 

För att ändra dina personuppgifter, vänd dig till din kontaktperson på bolaget.

 

Med Vänlig Hälsning
Företagsledningen Hagblomgruppen

 

Denna integritetspolicy fastställdes av Hagblomkoncernen den 18/10-2021