Header_grupp_1920x682

Certifiering

grunden för all verksamhet

Alla bolag i Hagblomgruppen är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO45001. Vårt verksamhetssystem
innehåller instruktioner och rutiner för såväl kvalitet och miljö som för arbetsmiljö. Nya bolag, oavsett om de förvärvas
eller startas inom koncernen, följer våra riktlinjer och verksamhetssystem under en implementeringstid, fram till
certifiering.

 

Kundens förväntningar i fokus
Genom att certifiera våra verksamheter och bolag skapar vi förutsättningar för att på bästa sätt leva upp till de krav och
förväntningar du som kund har. Det innefattar verksamhetens alla delar: produkt-/tjänstekvalitet, tillgänglighet, service
och bemötande.

Kvalitet i vardagen
De kvalitetskrav vi ställer på oss själva genomsyrar vardagen för alla anställda i bolagen. Det innebär till exempel att vi
dagligen ska leva upp till kundernas förväntningar på produkter/tjänster, tillgänglighet, service samt engagemang och
bemötande. Men det innebär också att vi inte står stilla, utan hela tiden arbetar långsiktigt med olika
kvalitetsförbättringar.

pdf_icon

Ladda ner kvalitetspolicy - pdf

Med ansvar för miljön
I vår bransch har miljöfrågorna en central roll och är också en naturlig del av Hagblomgruppens verksamhet. Vårt
miljösystem innehåller tydliga rutiner för hur vi t ex ska ta hand om restprodukter som farligt avfall, färgburkar etc.

 

Utgångspunkten i miljösystemet är ett kretsloppstänkande. Detta innebär:
- att vi alltid strävar efter att köpa den ur miljösynpunkt bästa produkten
- att vi källsorterar våra restprodukter, så att de i största möjliga utsträckning kan återvinnas
- att de produkter som inte kan återvinnas tas om hand enligt gällande lagar och föreskrifter

pdf_icon

Ladda ner miljöpolicy - pdf

Säker och trygg arbetsmiljö
Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation.
Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, sociala, organisatoriska och fysiska förhållanden. Vi arbetar
systematiskt med rutiner och kompetensutbildningar för att göra varje arbetsdag säker för våra medarbetare

pdf_icon

Ladda ner arbetspolicy - pdf